Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

 

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Veronika Houšková - ctyrkolky4u, IČ:87626671, se sídlem Kostelní 316, 43981 Kryry

1. Preambule

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě www.ctyrkolky4u.cz, který je provozován Veronika Houšková - ctyrkolky4u, IČ:87626671, se sídlem Kostelní 316, 43981 Kryry. Tyto VOP upravují vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi Veronika Houšková - ctyrkolky4u, IČ:87626671, se sídlem Kostelní 316, 43981 Kryry (dále jen „Prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „Kupující“). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

2. Definice

1. Prodávající

Prodávajícím je Veronika Houšková - ctyrkolky4u, IČ:87626671, se sídlem Kostelní 316, 43981Kryry.

2. Kupující

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní Smlouvy s Prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje,které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Právní vztahy Prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Podnikatelem se rozumí: osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti), osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný v živnostenském rejstříku), osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů (sem patří např. svobodná povolání jako advokacie apod.), a osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu. Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani Smlouvou mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Individuální Smlouva Prodávajícího s Kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

3. Spotřebitelská Smlouva

Smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. Prodávající.

3. Zpracování osobních údajů

Veškeré nakládání s osobními údaji Kupujících se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Kupující svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka objednat) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele tohoto eshopu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, máte právo na přístup k údajům a náleží Vám ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem. Tento souhlas můžete kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob. Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících z § 11 a 21 tohoto zákona. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

  • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

  • Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Pokud si Kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm Provozovatel nebo Prodávající zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese info@ctyrkolky4u.cz nebo na výše uvedené poštovní adrese Provozovatele nebo Prodávajícího.

4. Nabídka zboží

Předmětem kupní smlouvy je zboží uvedené v objednávce Kupujícího. Nabídka zboží Prodávajícího, včetně ceny zboží a souvisejících poplatků, je uvedena  na webové stránce www.journeyman.cz nebo v jiných propagačních materiálech Prodávajícího (např. komerční inzerce v tisku, katalog, typový dopis). Informace o aktuální nabídce zasílá Prodávající stávajícím i budoucím zákazníkům přímo prostředky komunikace na dálku. Nabídky uvedené v propagačních materiálech mají časově omezenou platnost. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit nabídku nebo cenu zboží. Nabídka zboží je platná pouze do vyčerpání zásob. V případě akční nabídky si Prodávající vyhrazuje právo určit maximální množství určitého zboží, které může jeden Kupující zakoupit, či stanovit, že  jeden Kupující je oprávněn zakoupit pouze jeden kus daného zboží. O tomto omezení bude Prodávající Kupujícího v rámci akční nabídky informovat.

5. Objednávka zboží

a uzavření kupní smlouvy Objednávky lze činit písemně, telefonicky, prostřednictvím faxu  nebo vyplněním a odesláním objednávkového formuláře na webové stránce Prodávajícího www.ctyrkolky4u.cz. Za platnou se považuje pouze objednávka obsahující následující povinné údaje: specifikace objednávaného  zboží , jméno a příjmení Prodávajícího (obchodní firma), adresa bydliště (sídla), telefon, email, popř. fax, souhlas s Všeobecnými obchodními podmínkami Prodávajícího, podpis. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout či pozastavit vyřízení objednávky, jestliže: údaje uvedené v objednávce jsou chybné, neúplné či fiktivní, nebo; Kupující v minulosti porušil svůj závazek vůči Prodávajícímu a dodané zboží Prodávajícímu nezaplatil ani je ve stanovené lhůtě nevrátil; došlo k vyčerpání zásob objednaného zboží.
Předmětem objednávky je jednotlivý kus zboží.  V případě, že Kupující neuplatní ve stanovené lhůtě své právo odstoupit od smlouvy, popř. pozastavit či zrušit objednávku dalších kusů zboží, je povinen objednané zboží odebrat a zaplatit kupní cenu, včetně souvisejících poplatků. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku vzniklé v souvislosti s objednávkou zboží Kupujícím se řídí smlouvou mezi Kupujícím a subjektem, který mu tyto služby poskytuje. Objednávka zboží Kupujícím je ve smyslu ustanovení § 43c odst. 1 občanského zákoníku přijetím návrhu kupní smlouvy ohledně zboží, které je uvedeno v objednávce. Objednatel bere na vědomí, že tato kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení platné objednávky Prodávajícímu. Prodávající je povinen prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku v nejkratším možném termínu potvrdit  obdržení objednávky.

6. Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží

Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Odstoupením se kupní smlouva ruší. O odstoupení může Kupující vyrozumět Prodávajícího zejména písemně nebo e-mailem na kontaktní adrese uvedené v čl. IX těchto Všeobecných obchodních podmínek. Uplatnil-li Kupující právo na odstoupení,  je povinen vrátit zboží Podávajícímu. V případě odstoupení od smlouvy  tedy Kupující vrátí dodané zboží zpět Prodávajícímu odesláním na adresu: Čtyřkolky4u.cz, Kostelní 316, 439 81 Kryry, a to v originálním obalu, se všemi přiloženými doklady a s originálním účtem, pokud je má k dispozici. Kupující si uschová doklad o odeslání zásilky. Náklady na odeslání hradí Kupující . Skutečnost, že zboží nebude vráceno Prodávajícímu v originálním obalu s přiloženými doklady a originálním účtem však nemá vliv na platnost ani účinnost odstoupení od smlouvy Kupujícím. Prodávající má však právo požadovat na Kupujícím v souladu s ustanovením § 458 odst. 1 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“), vydání tohoto originálního obalu  nebo v případě, že toto vydání není možné, peněžitou náhradu jakožto ekonomickou protihodnotu toho, co nemůže být vydáno. Pokud před  odstoupením od smlouvy již Kupující zaplatil Prodávajícímu kupní cenu, vrátí mu Prodávající zaplacenou částku do 30 dnů ode dne platného odstoupení od smlouvy. Vrácení zboží Prodávajícímu v originálním obalu s přiloženými doklady a originálním účtem však urychlí vrácení kupní ceny zboží Prodávajícím Kupujícímu. V takovém případě může být částka za vrácenou zásilku využita na úhradu dalších zásilek nebo převedena na bankovní účet Kupujícího. Kupující informuje Prodávajícího telefonicky nebo emailem o tom, jakým způsobem  mu má být zaplacená kupní cena nebo její část vrácena. To neplatí, pokud si Kupující přeje zaplacenou částku použít k úhradě dalších zásilek.

7. Odpovědnost za vady

reklamační řád Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v okamžiku jeho předání Kupujícímu. Prodávající dále poskytuje Kupujícímu zákonnou záruku kvality a pravosti zboží, a to za podmínky, že je zboží odpovídajícím způsobem uchováváno a používáno. Záruka se nevztahuje na poškození, k němuž došlo v důsledku nesprávné manipulace se zbožím nebo v důsledku jiného nesprávného zásahu. Nároky Kupujícího v případě dodání vadného zboží a jejich uplatňování (reklamační řád):

a) V případě, že zboží při převzetí Kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou uzavřenou podle čl. III (tzn. zboží má vady, nemá sjednanou či Prodávajícím tvrzenou jakost a užitné vlastnosti, neodpovídá požadavkům právních předpisů, není dodáno v odpovídajícím množství nebo hmotnosti apod.) má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího, buď výměnou zboží nebo dodáním chybějícího zboží, a není-li to možné, tak má Kupující nárok na přiměřenou slevu z ceny věci, nebo je oprávněn od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy se v tomto případě bude řídit ustanoveními čl. VI. výše.

b) Projeví-li se rozpor s kupní smlouvou během 6 měsíců ode dne převzetí zboží Kupujícím na základě uzavřené kupní smlouvy, má Kupující za podmínek dle ustanovení § 616 odst. 4 Občanského zákoníku stejná práva jako ve výše uvedeném  případě pod bodem a), kdy zboží při převzetí Kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou.

c) V případě, že se v záruční době stanovené Občanským zákoníkem a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami objeví na zboží vady, má Kupující právo požadovat na Prodávajícím dle svého uvážení buď výměnu zboží, dodání chybějícího zboží, přiměřenou slevu z kupní ceny nebo je oprávněn od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy se v tomto případě bude řídit ustanoveními čl. VI. výše.

Kupující je povinen dodané zboží zkontrolovat bez zbytečného odkladu po dodání a informovat Prodávajícího o zjištěných vadách. Vyskytnou-li se vady zboží později, je Kupující povinen o nich informovat Prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co se o vadách dozví. Kupující může informovat Prodávajícího o vadách zboží (oznámení o reklamaci) zejména písemně,  telefonicky  nebo e-mailem na kontaktní adrese Prodávajícího uvedené v čl. IX těchto Všeobecných obchodních podmínek. Nároky Kupujícího vyplývající z vad dodaného zboží jsou uvedeny v bodech a) až c) výše. Oznámení o reklamaci musí Kupující dostatečně přesně popsat zjištěné vady zboží a uvést informace potřebné k identifikaci Kupujícího a reklamovaného zboží včetně čísla objednávky. Oznámení o reklamaci musí rovněž obsahovat způsob vyřízení reklamace požadovaný Kupujícím. Prodávající vydá Kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy Kupující reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje. Osoba pověřená Prodávajícím vyřízením reklamace rozhodne o přijetí či odmítnutí reklamace ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává přiměřená doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

Kupující má právo požadovat vyřízení reklamace způsobem určeným v oznámení o reklamaci. V případě, že je Kupujícím požadována přiměřená sleva z kupní ceny, rozhodne o její výši Prodávající. Při určení její přiměřenosti přihlédne Prodávající k tomu, o kolik se v důsledku vady snížila obvyklá cena zboží, zejména se zřetelem na rozsah vady. Prodávající vydá Kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. V případě výměny vadného zboží za bezvadné Kupující nehradí další náklady na poštovné a balné.

Česká obchodní inspekce (ČOI) je subjektem zajišťujícím mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, tzv. ADR (alternative dispute resolution). Cílem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je dospět ke smírnému urovnání sporu a dohodě stran. ADR při ČOI je notifikovaným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vedeným na seznamu Evropské komise.

Nahlašování reklamací: 
Tel.:+420 724461834 nebo +420 606189978
e-mail: info@ctyrkolky4u.cz

8. Dodací podmínky

Prodávající dodává objednané zboží v rámci  Evropské unie na dodací adresu Kupujícího uvedenou v objednávce zboží prostřednictvím služby DPD, popř. jiného přepravce. Z jakéhokoliv důvodu opožděné dodání včas odeslané zásilky neopravňuje Kupujícího k odmítnutí jejího převzetí, ani k požadování náhrady či slevy za nedodržení dodací lhůty. Prodávající zaručuje odpovídající způsob balení zboží tak, aby bylo zboží Kupujícímu doručeno v co nejlepším stavu. Poštovné a balné, které si Prodávající účtuje, tak ve skutečnosti představuje jen část pro tento účel skutečně vynaložených nákladů. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány. Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží kupujícímu, nebo předáním zboží prvnímu dopravci, tím také přechází na Kupujícího nebezpečí škody na věci. Dostupnost produktu je uvedena vždy v detailu tohoto produktu. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti produktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání, a činí maximálně 40 dnů. V běžných případech zboží expedujeme do 5 pracovních dní od uhrazení plné výše kupní ceny. Konečný termín dodání je vždy uveden v emailu, jímž se potvrzuje objednávka. Součástí dodávky není instalace zakoupeného zboží. Společně se zásilkou obdrží Kupující daňový doklad/fakturu. Dodací lhůta začíná u zboží, které bude Kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, běžet dnem platného uzavření kupní Smlouvy dle článku IV. těchto VOP. V případě, že Kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet Prodávajícího. V případě výměny zboží ve lhůtě 14-ti dnů od zakoupení zboží jsou Kupujícímu účtovány náklady na poštovné, a to při každém jednotlivém zaslání zboží směrem ke Kupujícímu. V případě vrácení zboží Kupujícím Prodávajícímu do 14-ti dnů hradí náklady na poštovné Kupující.

9. Cena a platba

Výhrada vlastnictví. Kupní cena včetně DPH je uvedena v popisu zboží v nabídce Prodávajícího a  Kupující s ní projeví souhlas podáním objednávky. Poštovné a balné je účtováno samostatně a v kupní ceně není zahrnuto.  Zaplacení kupní ceny se realizuje bankovním převodem na bankovní účet Prodávajícího na základě údajů uvedených na složence doprovázející objednané zboží nebo na dobírku, přičemž k platbě dojde při převzetí zboží Kupujícím na poště nebo při jeho dodání Kupujícímu poštovním doručovatelem či kurýrem.  Bez ohledu na předání zboží nabývá  Kupující vlastnické právo k objednanému zboží až po úplném zaplacení kupní ceny. Do doby úplného zaplacení kupní ceny je zboží ve vlastnictví Prodávajícího. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku nese Kupující. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného. Jako cena při uzavření Smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží kupujícím. Daňový doklad na základě kupní Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň i jako dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak.V případě, kdy Kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí Prodávající neprodleně plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení, nesmí však překročit dobu 30 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

  • Platba v hotovosti při převzetí:
  • Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
  • Platba předem na bankovní účet
  • Na dobírku

10. Záruka a servis

Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců; jde-li o prodej potravinářského zboží, je záruční doba osm dní, u prodeje krmiv tři týdny a u prodeje zvířat šest týdnů. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím. V souladu s platným právním řádem České republiky není Kupujícímu, který je podnikatelema zboží nakupuje v souvislosti s podnikáním, poskytována záruka na zboží mimo obecnou odpovědnost Prodávajícího za vady zboží při jeho předání. Kupujícím, kteří jsou podnikateli a kupují zboží v souvislosti se svou podnikatelskou činností, je nově od 12.11.2015 u strojů CF MOTO a SMC poskytována záruční doba 24 měsíců. Firmy si také nově mohou dokoupit 3-letou záruku na stroje CF MOTO a SMC. Cena za prodlouženou záruku je u značek CF MOTO a SMC je 10.000,-  Kč bez DPH. U ostatních strojů je pro firmy záruční lhůta standardních 6-12 měsíců (toto se odvíjí od dovozce a konkrétní délka záruční lhůty u těchto strojů je vždy zákazníkovi před prodejem důrazně sdělena). Pro uplatnění záruční opravy je potřebné předložit pořizovací doklad (účtenka, faktura, Smlouva o leasingu), popř. záruční list. V případě zaslání zboží Prodejci je nutné zboží zabalit pro přepravu takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Prodávající poskytuje Kupujícím pozáruční servis. V případě zaslání zboží Prodejci je nutné zboží zabalit pro přepravu takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Opravené zboží bude Kupujícímu zasláno na dobírku skrze Českou poštu, přičemž k ceně opravy zboží bude účtováno poštovné ve výši 160,- Kč.

11. Ukončení Smlouvy

Vzhledem k charakteru uzavření kupní Smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku, má Kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od této Smlouvy bez jakékoli sankce ve lhůtě 14-ti dnů od převzetí zboží. Dále má Kupující, který je spotřebitelem právo odstoupit od Smlouvy v souladu s ust. § 53 odst. 7 a 8 zákona č. 40/164 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Výše uvedené se nevztahuje na Kupujícího, který je podnikatelem a uzavírá kupní Smlouvu v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V případě výše uvedeného odstoupení od smlouvy bude Prodávajícím zaslána kupní cena na bankovní účet Kupujícího, který za tímto účelem Kupující Prodávajícímu sdělí. Prodávající má právo odstoupit od Smlouvy v případě, kdy Kupující neuhradí plnou výši kupní ceny ve lhůtě 30-ti dnů ode dne uzavření kupní Smlouvy.

12. Uživatelský účet

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek). Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

13. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.  Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

14. Závěrečná ustanovení

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, který je na vyžádání na adrese info@ctyrkolky4u.cz

Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: Čtyřkolky4u, Kostelní 316, 439 81 Kryry, adresa elektronické pošty: info@ctyrkolky4u.cz, telefon: +420 724461834.

V Kryrech dne 18.5.2018